Algemene voorwaarden - DigiTil

Algemene leveringsvoorwaarden

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder
1. Programmatuur het computerprogramma onder de naam DigiTil, alsmede eventuele nieuwe versies, waarvoor Fly Webservices aan de gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend.
2. Gebruiksrecht het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken.

Gebruiksrecht

3. Fly Webservices verleent de gebruiker het recht tot gebruik van de programmatuur.
4. Het gebruiksrecht gaat in na betaling van de licentievergoeding.
5. Het onder 3 bedoelde gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
6. Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik van één versie van de programmatuur door één instelling, vallend onder één regio en bestaande uit niet meer dan drie locaties.
7. De gebruiker is gehouden de programmatuur op correcte wijze te gebruiken.

Licentievergoeding

8. De gebruiker is ter zake van het gebruiksrecht van de programmatuur een éénmalige licentievergoeding verschuldigd bij vooruitbetaling te voldoen. Niet voldoening van de licentievergoeding schort het gebruiksrecht op.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9. Fly Webservices is auteursrechthebbende van de programmatuur. Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over de eigendom van programmatuur respectievelijk de intellectuele of industriële eigendomsrechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat het eigendom bij Fly Webservices berust tot het moment van tegenbewijs te leveren door gebruiker.
10. Het is de gebruiker niet toegestaan de door Fly Webservices ter beschikking gestelde programmatuur of een gedeelte daarvan te gebruiken op een andere wijze dan krachtens artikel 3 van deze overeenkomst is toegestaan. Het is gebruiker derhalve niet toegestaan voornoemde programmatuur of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fly Webservices.
11. Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
12. De gebruiker mag de programmatuur niet verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook afstaan, dan wel door derden doen gebruiken.

Garantie

13. Fly Webservices garandeert de werking van de programmatuur op voorwaarde dat gebruiker rekening houdt met de systeemeisen. De garantie houdt in het kosteloos leveren van de programmatuur bij het niet naar behoren functioneren van de programmatuur.
14. Fly Webservices is niet bij machte de effectiviteit van de programmatuur te garanderen.

Aansprakelijkheid

15. Fly Webservices is in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (i.e. levering van werkende programmatuur) uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dit wil zeggen, vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Fly Webservices voor enige andere vorm van schade, waaronder lichamelijke kwetsuur, is uitdrukkelijk uitgesloten. De door Fly Webservices te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het totale bedrag van de onder artikel 4 vermelde licentievergoeding.
16. Fly Webservices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen die zich kunnen voordoen bij derden, waardoor de programmatuur tijdelijk niet bereikbaar is.